certyfikaty, nagrody

Firma TYTAN SERWIS na ręce Pana Mariusza Murdzka otrzymała wręczoną przez Dyrektora Jacka Skwierczyńskiego prestiżową, przyznawaną po raz pierwszy...

arykuły

Mariusz Murdzek - Przydomowe elektrownie wiatrowe mogą służyć jako dodatkowe źródło energii elektrycznej, ale również jako...

ustawa oze

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii wciąż czeka na zainteresowanie rządu RP. Co się dzieje z Ustawą o OZE? Czy unikniemy kar dla Polski?

informacje

Eksploatacja turbiny jest praktycznie darmowa, po jej zainstalowaniu, wedle szacunków producentów, możemy z niej korzystać nawet 25 lat...

Spotkanie w Ministerstwie Gospodarki

W Ministerstwie Gospodarki w Warszawie 26.04.2013r odbyło się 3 spotkanie w ramach tworzenia systemu podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji pracowników budowlanych w zakresie EE i OZE, organizowane przez Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Projekt poselski Ustawy o OZE

Z ramienia Ministerstwa Gospodarki sytuację dotyczącą wprowadzania ustawy o OZE przedstawił Naczelnik Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii –Mariusz Radziszewski. Poinformował, że prace obecnie dotyczą przede wszystkim tzw. „małego trójpaku”, czyli nowelizacji ustawy prawa energetycznego, która ma zastąpić na „jakiś czas” ustawę o OZE. Podyktowane jest to wg niego koniecznością zabezpieczenia Polski przed sankcjami zgłoszonymi przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości (ponad 133tyś euro dziennie za nie wdrożenie przez polski rząd w terminie do 05.12.2010r podpisanej dyrektywy, której celem jest osiągnięcie 20-proc. udziału energii odnawialnej do 2020r).

Naczelnik nie potrafił precyzyjnie odpowiedzieć na moje pytanie co do terminu wprowadzenia przygotowanej Ustawy o OZE, zasłaniając się koniecznością ponownych badań środowiskowych co do wielkości współczynników korekcyjnych i taryf stałych (Feed in Tariff ) do poszczególnych rodzajów OZE. Na trafne spostrzeżenie Dyrektora Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji –Tomasza Malowanego: dlaczego najbardziej ze wszystkich konsultowana ustawa z wieloma specjalistami w tym zakresie (ponad dwa lata) ma dalej czekać i być ponownie konsultowana, usłyszeliśmy tylko, że taka jest konieczność, ponieważ Niemcy obniżają stawki za kWh do ~ 0,29 euro centów za kWh, więc nie wiadomo, czy polski rząd stać na dofinansowywanie na stawkach (dla pv 1,15-1,3zł za kWh) podobnych do tych, które do tej pory obowiązywały w Niemczech (notabene, Niemcy zdążyli pokryć na takich stawkach większość dachów i terenów i przez następne kilkanaście lat będą z tego korzystać a obecnie z uwagi na nasycenie rynku próbują ostudzić chętnych).

Nie uzyskałem jasnej odpowiedzi na pytanie o sposób rozliczania inwestorów, którzy po wejściu „małego trójpaku” oddadzą do użytkowania instalacje pv, jak będą rozliczani po wejściu Ustawy o OZE (ponoć na początku 2014r). Sam fakt, że inwestorzy będą w stanie po wejściu tych przepisów uzyskać finansowania i dopłaty na podobnych zasadach, jak obecnie dopłaty NFOŚiGW do solarów, gwarantuje wg Naczelnika rozwój tej branży. Jeśli, jak informował Naczelnik Mariusz Radziszewski projekt poselski -nowelizacji ustawy prawa energetycznego (proszę nie mylić z ustawą o OZE) trafi w pierwszym czytaniu do Sejmu 8 maja, II czytanie również w maju, zostanie uchwalony i podpisze go prezydent, to po wakacjach być może będzie obowiązywać. Nie ma jednak pewności, czy wprowadzone zmiany w prawie energetycznym wystarczą, byśmy jako Polska nie ponosili kar, które może nałożyć na nas Trybunał. Zawiera ona bowiem wiele dowolności w inwestowaniu w sektor OZE w porównaniu z tym, co zakładał projekt Ustawy o OZE (np. nowobudowane budynki użyteczności publicznej „powinny mieć” 20% udziału w OZE, instalatorzy „mogą” uzyskiwać certyfikaty montera OZE). Sam rozwój tego sektora ma być konsekwencją jedynie dobrego finansowania i wolnego rynku.

Pan Ryszard Tytko z Instytutu Pedagogicznego poddał w wątpliwość działania rządu na rzecz mikroinstalacji, które powinny być nastawiane głównie na obywateli (prosumencko). Taki rozwój widzi głównie w działaniach na rzecz fotowoltaiki, która niestety nie jest w tym projekcie poselskim właściwie potraktowana. Statystyczne dopłaty do „OZE” (uwzględniające duże wiatraki, biomasę- współspalanie w elektrociepłowniach polskich lasów) pomniejszają możliwości inwestowania przez obywateli w mikroinstalacje. Podkreśla, że przy wielu niedomówieniach w nowelizacji ustawy prawa energetycznego, obywatele mogą mieć różne problemy z podłączeniem do sieci.

Następnie podczas spotkania przedstawiona została „Strategia podnoszenia kwalifikacji pracowników budowlanych w zakresie EE i OZE„ opracowana przez Konsorcjum projektu BupsPoland.

W ramach tej strategii zabrali głos:

  • Andrzej Rajkiewicz - Wiceprezes Zarządu SAPE-POLSKA, Henryk Narwojsz- Prezes Zarządu WMZDZ, Tomasz Malowany-Dyrektor SGGIK, Grzegorz Wiśniewski -Prezes Zarządu IEO , Arkadiusz Węglarz –KAPE S.A.
  • Pan Andrzej Rajkiewicz przedstawił raport z analizy porównawczej modeli standardów kompetencji zawodowych stosowanych w kraju oraz w wybranych krajach UE. Pokazał, że umiejętności i kompetencje są ogniwem łączącym rynek pracy oraz kształcenie i doskonalenie zawodowe. Dlatego „język kompetencji” powinien stać się „wspólnym językiem” świata pracy i edukacji, umożliwiającym porozumienie dla dobra uczących się i pracujących w Europie. Uważa, że systemie kształcenia powinny być dostrzegane zachęty płynące z rynku.
  • Pan Grzegorz Wiśniewski jest zdania, że brak projektu prosumenckiego, jakim jest gotowy od lipca 2012r w Ministerstwie Gospodarki projekt ustawy o OZE jest dużą stratą dla społeczeństwa. Problemem jednak jest polityka państwa i opór „wielkiej energetyki” (należącej do skarbu państwa). Uważa, że instalatorzy OZE powinni współpracować z sektorem budownictwa, by zdążyć z wypełnieniem dyrektyw unijnych do 2020r. a ustalony w nowelizacji prawa energetycznego („małym trójpaku”) system dobrowolny wymaga niezbędnych środków i prawidłowo działającego systemu wsparcia dla OZE. Bez tego system kształcenia może „wyprodukować” wielu bezrobotnych. Wg Grzegorza Wiśniewskiego ważny jest rejestr i właściwa informacja o rynku i jego potrzebach, których obecnie brakuje. Poinformował, że będzie prowadzona kampania o korzyściach z budownictwa niskoenergetycznego, ale potrzebna by była również taka informacja dla społeczeństwa o korzyściach z montażu odnawialnych źródeł energii (OZE). Pan Tomasz Malowany podkreślił, że rejestry osób z kwalifikacjami oraz firmami instalacyjnymi mogą być bardziej potrzebne na szczeblu lokalnym, uwzględniając potrzeby mieszkańców danych regionów. Zwrócił uwagę, że zakładane ponad 20tyś osób w sektorze OZE mogło by być realne przy pełnej aktywności państwa do inwestowania w ten sektor. Przy obecnej sytuacji nie widzi jednak możliwości szybkiego rozwoju tego sektora, lecz będzie to uzależnione od stopniowego przekonywania się społeczeństwa o celowości inwestowania w ten sektor.

W ramach projektu „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców” przygotowywanego obecnie przez :WYG International Sp. z o.o. z Warszawy w imieniu Konsorcjum (Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o. z Gdyni, Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego), wspomniałem o przygotowywanym obecnie przez mój zespół ekspercki (Mariusz Murdzek, Zbigniew Modzelewski, Radosław Gutowski i Piotr Ziembicki) pod opieką Pani Joanny Ordy standardzie dla nowego zawodu „Monter urządzeń energii odnawialnej”. Odbiło się to olbrzymim zadowoleniem, że Ministerstwo Edukacji umożliwiło wprowadzenie tak potrzebnego zawodu. W toku dyskusji Pan Waldemara Mazan (Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości) podniósł , że bardzo potrzebnym zawodem w obecnym czasie może być też „zarządca energią”, który integrował by różne odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną i sam budynek. Powinny też być dokonane zmiany w szkolnictwie wyższym, by umożliwić przyszłym projektantom wiedzę a obecnym możliwość dokształcenia właśnie w kierunku uwzględniania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i efektywności energetycznej budynku.

mgr inż. Mariusz Murdzek
Ekspert Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji

Przedstawiciel sieci „FreeVolt”

Kontakt- email: biuro@tytanco.eu

Szybki kontakt

TYTAN SERWIS
ul. Letnia 29a
95-100 Zgierz
tel. 605 56 56 85
email: biuro@tytanco.eu

TYTAN SERWIS, biuro
ul.Nowomiejska 5
91-414 Łódź
tel./fax 42 632 01 83

Główna nagroda

GŁÓWNA NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Licznik odwiedzin

Darmowy licznik odwiedzin
licznik odwiedzin

Linki